Νομικές Πληροφορίες & Προστασία Δεδομένων

(*Απλή μετάφραση. Η μοναδική νομικά δεσμευτική έκδοση του παρόντος εγγράφου είναι η Γερμανική).


Χρήση των διαδικτυακών τόπων, ευθύνη των προϊόντων

Οι πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν είναι δεσμευτικές και παρέχονται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης. Είναι μόνο πληροφοριακής φύσης και δεν αντιπροσωπεύουν προσφορές όπως καθορίζεται στους σχετικούς νομικούς κανονισμούς. Αναλυτικότερες πληροφορίες και όροι συμβάσεων μπορούν να ληφθούν από τον σχετικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν να προκύψει σύμβαση σχετικά με αγαθά που παρουσιάζονται, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές, μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανανεωθούν από την Continental AG οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Εκτός εάν ρητώς δηλώνεται αλλού, οι ιστοσελίδες της Continental AG δεν περιέχουν εγγυήσεις ή πληροφορίες για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, δίνοντας αφορμή για ευθύνες εκ μέρους της Continental AG , είτε ρητώς είτε επαγωγικώς, συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά την τρέχουσα ισχύ, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των σχετικών πληροφοριών.

Η Continental AG δεν δέχεται ευθύνη σχετικά με τις ιστοσελίδες της. Ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια/ζημιά, αγωγές για αποζημιώσεις ή/και για επακόλουθη ζημιά οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε νομικής βάσης, που υπέστη ως συνέπεια της πρόσβασής σας ή χρήσης των ιστοσελίδων, και ιδιαιτέρως συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης του περιβάλλοντα χώρου του υπολογιστή σας με ιούς, αποκλείεται με το παρόν έγγραφο.

Η ύπαρξη και εκπλήρωση των υποχρεώσεων και της ευθύνης της Continental AG για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, διέπονται αποκλειστικά από τις αντίστοιχες συμφωνίες συμβολαίου που συνάπτονται σε σχέση με αυτές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα έκδοση των τυποποιημένων όρων καθώς και των διατάξεων της Continental AG που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.


Καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων

Η Continental AG αποθηκεύει μόνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ιστοσελίδων της, εάν έχει δοθεί συγκατάθεση γι' αυτό. Τα μόνα στοιχεία που αποθηκεύονται σχετίζονται με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τις επισκεπτόμενες ιστοσελίδες, το όνομα του εν λόγω φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και την ιστοσελίδα από την οποία ο χρήστης είχε πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Continental. Η Continental AG χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την μέτρηση της δραστηριότητας της ιστοσελίδας, την δημιουργία στατιστικών και την βελτίωση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των δικτυακών τόπων.  Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία ερωτήσεων, με βάση την συγκατάθεση που χορηγείται από τον χρήστη για έναν καθορισμένο σκοπό, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Η Continental AG έχει εφαρμόσει παγκόσμιους, ομοιόμορφους και εσωτερικούς Κανόνες Προστασίας Δεδομένων (Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες) με βάση τις νομικές απαιτήσεις οι οποίες ρυθμίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Cookies

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας υπό μορφή cookies. Τέτοια cookies χρησιμοποιούνται απλώς με σκοπό το βέλτιστο σχεδιασμό της ιστοσελίδας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην δεχτείτε αυτά τα cookies στις ρυθμίσεις των μηχανών αναζήτησής σας (browsers). Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κάποιες λειτουργίες μπορεί στη συνέχεια να μην είναι διαθέσιμες.


Δικαίωμα στην πληροφόρηση 

Κατόπιν αίτησης, έχετε δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν αποθηκευτεί. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας, να τα μπλοκάρετε ή να τα διαγράψετε. Εάν έχετε σχετικές ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων: dataprotection@conti.de. Εάν έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή αρχεία μέσα από τις ιστοσελίδες μας και καλείστε να εισάγετε πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό σας, παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου σε μια μη ασφαλή μορφή και  θα μπορούσε επομένως να υπάρχει πρόσβαση και χειραγώγηση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. 


Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι με ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους παρέχονται ως πρόσθετη υπηρεσία σε σας. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι εντελώς ανεξάρτητες και πέρα από τον έλεγχο της Continental AG. Η Continental AG δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε από αυτούς τους ιστοχώρους τρίτων που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων της Continental AG, και δεν δέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, την συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων ή την χρήση αυτών των ιστοσελίδων.


Παγκόσμια διαθεσιμότητα προϊόντων

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα Continental που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στην χώρα σας. Η παρουσία αυτών των πληροφοριών σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν υπονοεί πρόθεση εκ μέρους της Continental AG να αναγγείλει ότι το προϊόν πρόκειται να διατεθεί παγκοσμίως. Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό έμπορο ή αντιπρόσωπο της Continental για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά σχέδια για προϊόντα που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα σε σας.


Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα (trademarks) που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες αποτελούν ιδιοκτησία της Continental AG ή των θυγατρικών εταιριών της. Καμία από τις πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως χορήγηση άδειας ή δικαιώματος χρησιμοποίησης των εμπορικών σημάτων. Για να επιτραπεί αυτό, απαιτείται η ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Continental AG. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά. Η Continental AG θα διεκδικήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της σε όλο τον κόσμο που υπόκεινται στους νόμους που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Copyright 2010 Continental AG. Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, κινούμενες εικόνες, βίντεο, μουσική, ήχοι και άλλο υλικό σε αυτές τις ιστοσελίδες υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Continental AG και των θυγατρικών εταιριών της. Η Continental AG είναι κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων για την επιλογή, τον συντονισμό και την διάταξη της ύλης αυτής της ιστοσελίδας. Αυτό το υλικό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί για εμπορική χρήση ή για διανομή. Ούτε μπορεί να τροποποιηθεί ή να διανεμηθεί σε άλλους δικτυακούς τόπους.  


Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, ένα εργαλείο ανάλυσης στο Διαδίκτυο από την εταιρεία Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, επιτρέποντας την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με την χρήση σας αυτών των ιστοσελίδων γενικά μεταδίδονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου φυλάσσεται.

Ωστόσο, εάν ενεργοποιηθεί η ανωνυμία της διεύθυνσης IP σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας πρώτα θα περικοπεί από την Google μέσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα έθνη συμβαλλόμενα με την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκεύεται εκεί. Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ενεργή ανωνυμία IP. Μετά από αίτηση του χειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την χρήση σας της ιστοσελίδας, προκειμένου να καταρτίσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και να παρέχει στον χειριστή της ιστοσελίδας πρόσθετες υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση της ιστοσελίδας και το Διαδίκτυο. 

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας με τη βοήθεια του Google Analytics δεν θα συνδυαστεί με άλλα δεδομένα από την Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε, ωστόσο, ότι αν το κάνετε αυτό, ίσως να μην είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας.  Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Google από την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) με την λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου λογισμικού (plug-in) που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Χρήση πρόσθετου λογισμικού (plug-ins) από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί plug-ins από διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Ένα plug-in κοινωνικού δικτύου είναι ένα κουμπί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μοίρασμα και την επικοινωνία αποσπασμάτων περιεχομένου από την ιστοσελίδα μας με άλλους χρήστες του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.


Τα ακόλουθα plug-ins κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.


Facebook 

Αυτό το plug-in λειτουργεί από το Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ο χειριστής της Γερμανικής ιστοσελίδας facebook.de είναι το Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Αυτά τα plug-ins υποδεικνύονται από το λογότυπο του Facebook. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου του Facebook εδώ.  


YouTube

Αυτό το plug-in λειτουργεί από το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Το plug-in αναγνωρίζεται από το λογότυπο του YouTube. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου του YouTube εδώ.


Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των plug-ins για το πρόγραμμα περιήγησης παρέχονται από τα δίκτυα. Αυτά ενσωματώνονται αυτόματα στην ιστοσελίδα.


Αν επισκεφθείτε μία από τις ιστοσελίδες μας με ένα από αυτά τα plug-ins, ο Internet Explorer θα δημιουργήσει αυτόματα μία σύνδεση με τον διακομιστή στο κατάλληλο δίκτυο, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε το plug-in. Η πληροφορία ότι επισκεφθήκατε αυτή την ιστοσελίδα μοιράζεται μέσω αυτού του συνδέσμου.


Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τα αντίστοιχα κουμπιά είναι αρχικά απενεργοποιημένα και έχουν μία επισυναπτόμενη ειδοποίηση. Κάνοντας κλικ στην ειδοποίηση, δίνετε την συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με τα κοινωνικά δίκτυα και ενεργοποιείτε τα κουμπιά. Μόνο τότε υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα.

Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που διαβιβάζονται θα σχετίζονται με τον δικό σας λογαριασμό χρήσης. Αυτό επίσης ισχύει εάν αλληλεπιδράτε με ένα plug-in. Αν επιθυμείτε να αποτρέψετε ένα δίκτυο να συνδέει πληροφορίες με τον δικό σας λογαριασμό χρήσης με αυτόν τον τρόπο, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο δίκτυο πριν κάνετε κλικ στην ειδοποίηση.


Ακόμα κι αν δεν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου, τα δεδομένα σας μπορούν να αποθηκευτούν από τα κοινωνικά δίκτυα αφού κάνετε κλικ στην ειδοποίηση.

Semperit. Μάρκα της Continental.